Co je railráma

Trocha teorie

Model:

"Fyzický model je fyzická reprezentace objektu"
"Abstraktní model je abstrakce reálného objektu"

Modelářství:

Pojmem modelářství se označuje výroba konkrétních trojrozměrných modelů – existujících nebo plánovaných objektů, staveb, strojů a podobně. Důležitou roli v modelářství hraje měřítko, neboli poměr mezi velikostí předlohy a modelu.

Dioráma:

Dioráma je tří-dimenzionální výsek krajiny ve skutečné velikosti nebo v modelu určitého měřítka. Dioráma typicky zobrazuje historické výjevy, přírodní scény nebo panorámu města. Taktéž krajinné scenérie u modelu železnice jsou považovány za diorámu ačkoliv v případě zachování správného měřítka je nutno dělat kompromisy.

Modelová železnice:

Je zmenšením a ztvárněním skutečné železnice a jejího okolí.
Vychází se ze skutečnosti z plánu současných i historických, z fotografií a dalších záznamů, dále se do výroby modelu zapojuje fantazie jednotlivce - modeláře. Díky spojení jednotlivých modelů v jeden celek se vytváří dojem krajiny - vzniká vymodelovaná krajina.
Někteří modeláři vytváří kolejiště jako svůj fantastický svět, jiní modelují konkrétní místo, často historicky dané, které mnohdy již neexistuje.
h3. Typy kolejišť

Railráma

Railráma (česky může být Vlakoráma) je statická dioráma nebo několik vhodně spojených diorám ve kterých je modelován železničních provoz. Na jedné straně prezentujeme model krajiny, která má reálnou předlohu a která obsahuje železniční a neželezniční stavby a doplňky. V této diorámě provozujeme kolejová vozidla i s dalšími funkčními prvky jako jsou závory, návěstidla, automobily a další. Stejně jako statickou diorámu, i provoz modelujeme dle skutečnosti, čímž se snažíme zachytit výsek určité železniční lokality v dané epoše.

Technicky je Railráma jedno kolejiště, které se dělí na jednotlivé scenérie (diorámy). Tyto jsou od odděleny určitým předělem. Tím může být např. malovaná nebo fotografická kulisa. Každá dioráma ma svůj vlastní motiv, který je modelován do detailu a jeho okolí se využívá pro přechod do další scény.